Winkelmandje:

0 item(s)

 • Verzenden & Afleveren

  Levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever,tenzij anders vermeld. Camera-Mania behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven.

  Camera-Mania behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Camera-Mania deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Camera-Mania gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever. De door Camera-Mania opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering, maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden.

  Indien de levertijd niet haalbaar is zal Camera-Mania de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of na annulering binnen 30 dagen teruggestort te worden. Camera-Mania zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren.

  De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.

 • Privacy Verklaring

  Om een bestelling te kunnen plaatsen in onze webshop dient u zich eerst te registreren. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en zullen enkel en alleen worden gebruikt om uw bestellingen zo spoedig en nauwkeurig mogelijk af te handelen. Alle gegevens die door Camera-Mania worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar worden gemaakt.

  De informatie die u aan Camera-Mania geeft, zal steeds met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Middels onze registratieformulieren vragen we onze gebruikers zowel persoonlijke- als professionele informatie (bijvoorbeeld naam, adres, email en functie). Camera-Mania zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

  Gebruikers kunnen hun gegevens online aanpassen en wijzigen, ga nu naar de persoonlijke pagina. Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, of uw ervaringen met onze site, kunt u met ons contact opnemen. Mocht u vragen hebben omtrent ons privacybeleid m.b.t. deze webshop, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice info@camera-mania.nl

 • Retour zenden & annuleren

  Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Camera-Mania geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Camera-Mania gemotiveerd binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld alvorens de bestelling retour gezonden wordt.

  In overleg tussen Opdrachtgever en Camera-Mania kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 14 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Camera-Mania geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

  Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Camera-Mania, per post te retourneren.(Om er van verzekerd te zijn dat uw retourzending aankomt kunt u gebruik maken van aangetekende post. Kosten hiervan worden niet door ons vergoed. Wij betalen maximaal de standaard verzendkosten) Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten, zoals verzendkosten, binnen 14 dagen.

  • Binnen 14 dagen na aflevering

  • Met originele aankoopfactuur

  • Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet

  • Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn

  Camera-Mania aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Camera-Mania op te geven adres worden afgeleverd indien mogelijk in de originele verpakking en in de staat waarin Camera-Mania deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

 • Bestellen

  Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze webshop dient u zich aan te melden en te registreren. Uw persoonsgegevens zullen zoals in het hoofdstuk privacy beschreven, worden opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 • Betalingen, prijzen en aanbiedingen

  Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, dit doormiddel van de diverse betaalmogelijkheden die wij bieden ( iDEAL, vooruit betaling ) Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

  Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Camera-Mania aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Camera-Mania op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

  De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Camera-Mania onmiddellijk opeisbaar.

  De eigendom van de geleverde zaken wordt door Camera-Mania uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 • Bestellingen Bekijken

  U kunt de status van uw order online volgen. Als u een account heeft aangemaakt kunt u via de site inloggen en de vorderingen van de bestelling volgen. Tevens wordt er via email elke wijziging in de status doorgegeven

 • Account Veranderen

  U kunt doormiddel van een account uw bestelling en zijn status volgen. U kunt zelf uw account aanpassen bij bv een verhuizing. Bij het aanmaken van een account krijgt u automatisch via ons systeem een inlogcode. Bewaar deze goed en geef deze niet aan derde. Mocht door welke omstandigheid ook uw inlogcodes worden ontvreemd dan dient u hiervan gelijk melding bij ons te maken.

 • Telefonisch contact

  Indien u vragen heeft omtrent bestellingen verzoeken wij u een reply te sturen op de door u ontvangen bestelbevestiging. Dan hebben wij gelijk alle gegevens van uw bestelling bij de hand en kunnen wij snel en duidelijk een antwoord geven op uw vraag. Camera-Mania heeft ervoor gekozen om alle order afhandeling uitsluitend via email te behandelen. Indien u toch telefonisch contact wenst kunt u ons contactformulier invullen met een verzoek tot telefonisch contact. U ontvangt dan een email met daarop ons telefoonnummer. Vermeld er wel bij wat de reden is van het verzoek en het ordernummer.